• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. JEOTERMAL KAYNAKLI
BELEDİYELER BİRLİĞİ

MTA Müdürlüğü Ruhsatlı Jeotermal Alan İhalesi

06.09.2017 tarihli 30172 sayılı Resmi Gazete' de Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 8 adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhalesi duyuruldu.

Duyurulan ilan ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

6 Eylül 2017

Çarşamba

Resmî Gazete

Sayı: 30172

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları sonucunda kaynak varlığı tespit edilen 8 (sekiz) adet Ruhsatlı Jeotermal Alanın İhale Edilmesi kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. Komisyonun gerek görmesi halinde ihale açık artırma ile tamamlanabilecektir.

1 - İdarenin

a) Adresi                                 :  Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139   06800 Çankaya/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  0 312 201 26 08 /287 91 77 - 0 312 287 91 53

c) Elektronik posta adresi       :  mta@mta.gov.tr

2 - İhale Konusu 8 (sekiz) Adet Jeotermal Alana Ait Bilgiler:

 

İhale Dosya

No

Son Teklif Verme Tarih ve Saati

İli

İhale Edilecek Jeotermal Alanın Adı

Jeotermal Alan için Belirlenen Geçici Teminat Tutarı (Türk Lirası )

2017/JA-339

16/10/2017 - 11:00

Eskişehir

Eskişehir-Merkez-Türkmentokat

50.000,00 TL

2017/JA-340

16/10/2017 - 11:00

Kayseri

Kayseri-İncesu-Subaşı

50.000,00 TL

2017/JA-341

16/10/2017 - 11:00

Kayseri

Kayseri-İncesu

50.000,00 TL

2017/JA-342

16/10/2017 - 11:00

Ankara

Ankara-Sincan-Türkobası

50.000,00 TL

2017/JA-343

16/10/2017 - 11:00

Amasya

Amasya-Merzifon-Osmanoğlu

50.000,00 TL

2017/JA-344

16/10/2017 - 11:00

Adana

Adana-Ceyhan-Narlık

50.000,00 TL

2017/JA-345

16/10/2017 - 11:00

İstanbul

İstanbul-Silivri-Büyükkılıçlı

50.000,00 TL

2017/JA-346

16/10/2017 - 11:00

Amasya

Amasya-Merzifon-Uzunyazı

50.000,00 TL

 

3 - İhalenin Yapılacağı Yer     :  MTA Genel Müdürlüğü Encümen Toplantı Salonu

4 - İhaleye Katılacaklarda Aranan Nitelik ve Şartlar: Medeni hakları kullanmaya ehil T.C. vatandaşları, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceği hususu yer alan Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe haiz şirketler, bu hususta yetkisi bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ile müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile diğer kamu kurum, kuruluş ve idareleri ihaleye katılabilir.

5 - İhale dokümanı MTA Genel Müdürlüğü Fizibilite Etütleri Dairesi Ruhsat Hakları Koordinatörlüğü adresinde görülebilir, ihale dosyaları tanesi 200 TL (ikiyüz lira) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler, yukarıda tabloda belirtilen tarih ve saate kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğü’ne ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler Ruhsatlı Jeotermal Alan için yukarıda tabloda belirtilen tutardan az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir.

8 - Söz konusu ihale 2886 sayılı İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.

7918/1-1