• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ;

 

 

15 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31455

TEBLİĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

KAMUDA ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMELERİNİN

UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmeleri kapsamında; etüt raporlarının hazırlanması, ihale hazırlıklarının yapılması, tekliflerin alınması, açılması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Net Bugünkü Değerin hesaplanabilmesi, tasarrufların ölçümü ve doğrulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile isteklilerde aranacak teknik ve mali yeterliklerin, ihalede esas alınan sözleşme taslağı, şartname taslağı, etüt raporu ve tasarruf doğrulama raporu formatlarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyeti kamuya ait ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma planı olmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazları ile kamu tarafından yürütülen hizmetlere dair yapılacak enerji performans sözleşmelerinin uygulanmasına yönelik ihaleleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Enerji performans sözleşmesi (sözleşme): Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşmeyi,

c) Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri: 5627 sayılı Kanun kapsamında şirket olarak tanımlanan ve enerji verimliliği hizmetlerini yürütmek üzere yetki belgesi verilen şirketleri,

ç) Enerji verimliliği önlemi (EVÖ): Herhangi bir enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve tüketimi alanında; enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, onarım, modifikasyon, rehabilitasyon ve süreç geliştirme gibi yollarla tasarruf sağlanması, gereksiz enerji kullanımının, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi ile birlikte atık enerjinin geri kazanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gibi konularda çözümleri içeren önlemi,

d) Etüt: Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya çıkarılması için yapılan ve bilgi toplama, ölçüm, değerlendirme ve raporlama aşamalarından oluşan çalışmaları,

e) Etüt raporu: Etüt kapsamında hesaplanan enerji tasarruf potansiyellerini ve bu potansiyellerin geri kazanılmasına yönelik enerji verimliliği önlemlerini ölçüm, hesap ve piyasa araştırmaları ile belirleyen çalışmaları içeren nihai halini almış raporu,

f) İdare: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarını,

g) İhale: Karar kapsamında uygulanacak projenin, istekliler arasından seçilen biri üzerine bırakıldığını gösteren ve ilgili idare yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

ğ) İstekli: Sözleşme imzalanması amacıyla yapılan ihaleye teklif veren tüzel kişi veya iş ortaklığını,

h) İzleme dönemi: Proje uygulamasının Uygulama Kontrol Komisyonu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayan ve sözleşme süresi boyunca devam eden dönemi,

ı) Kabul: Yüklenici tarafından yatırımı tamamlanan projenin, Uygulama Kontrol Komisyonu tarafından onaylanması ve resmen kabul edilmesini,

i) Kanun: 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununu,

j) Karar: 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı,

k) Net Bugünkü Değer (NBD): Tasarruf konusu yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağladığı gelirin bugünkü değerinden, proje giderlerinin bugünkü değerinin düşülmesi ile elde edilen farkı,

l) Ölçme doğrulama uzmanı: Ölçme ve doğrulama sertifikasına sahip gerçek kişiyi,

m) Ölçme ve doğrulama: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanması sonucu sağlanan enerji tasarruflarının doğrulanması ve raporlanması amacıyla “TS ISO 50006 Enerji temel seviyeleri (ETS) ve enerji performans göstergeleri (EPG) kullanılarak enerji performans ölçümü” ve “Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü” veya “TS ISO 50015 Kuruluşların enerji performanslarının ölçümü ve doğrulanması standardı”na uygun olarak belirlenen yöntemlerle planlama, ölçme, veri toplama ve analiz etme işlemleri ve sürecini,

n) Proje: Enerji verimliliği önlemlerinin tamamını içeren ihale konusu projeyi,

o) Referans enerji tüketimi: TS ISO 50006 standardına uygun olarak hesaplanan, uygulama alanının belirli şartlar altında tükettiği enerji miktarını,

ö) Şartname: İhale şart ve koşullarının düzenlendiği şartnameyi,

p) Tasarruf: Uygulama alanında asgari konfor standartları sağlanarak, hizmet ve üretimin kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji tüketiminin veya kayıplarının azaltılmasını veya verim artışı ile birim maliyetin azaltılmasını,

r) Tasarruf doğrulama raporu: İzleme dönemi boyunca, Sözleşmede belirlenen dönemlerde yüklenici tarafından TS ISO 50006 ve Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolü veya TS ISO 50015 standardına uygun olarak hazırlanan, referans enerji tüketimini etkileyen değişkenler dikkate alınarak doğrulanan tasarruf miktarını gösteren raporu,

s) Tasarruf garantisi/tasarrufların garanti edilmesi: Yüklenicinin, teklifi kapsamında taahhüt ve garanti ettiği toplam enerji tasarrufunu,

ş) Teklif: İsteklinin idareye sunduğu projenin tasarruf miktarı ile teknik, ekonomik ve idari detaylarını içeren tüm belge ve bilgileri,

t) Teklif değerlendirme komisyonu: İdare tarafından, tekliflerin değerlendirilmesi, ihale sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla yapılacak işin mahiyetine uygun olacak şekilde en az 3 mühendis (makine, elektrik veya inşaat mühendisi) ile muhasebe ve finansman alanında çalışan en az 2 kişi olmak üzere toplamda en az 5 kişiden oluşturulan komisyonu,

u) Uygulama alanı: Enerji verimliliği önlemlerinin uygulanacağı idarenin sahip olduğu veya idareye tahsis edilmiş her türlü binaları, tesisleri, araçları, hizmetleri ve benzeri taşınır ve taşınmazları,

ü) Uygulama dönemi: Sözleşmenin imzalandığı tarih ile proje kabulünün yapıldığı tarih arasındaki detay mühendislik, tedarik, kurulum, testler ve işletmeye alma süreçlerini içeren yatırım dönemini,

v) Uygulama kontrol komisyonu: İdare tarafından, uygulama döneminde ve izleme döneminde yapılacak iş ve işlemlerin sözleşmeye uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi amacıyla işin mahiyetine göre en az 3 mühendisten (makine, elektrik veya inşaat mühendisi) oluşan komisyonu,

y) Yüklenici: İdare ile sözleşme imzalayan istekliyi,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve birinci fıkrada yer almayan tanımlar için Kanun, Karar ve ilgili diğer mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İhale usulü ve temel ilkeler

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ihaleler kapalı teklif usulüne göre yapılır. Teklif değerlendirme komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde ihale dokümanlarında aranan kriterler dikkate alınarak uygun görülen teklifler arasında idareye sağlanacak net fayda açısından en yüksek NBD’ye sahip teklif, en uygun teklif olarak kabul edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamında ihaleye çıkılabilmesi için aşağıdaki şartlar sağlanmalıdır:

a) Sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın bedeli 2.000.000 TL’den az olamaz. Yatırım bedeli için yaklaşık maliyet tespiti enerji verimliliği etüt raporu ile yapılır.

b) Binalarda verilecek tasarruf garantisi, uygulama alanının yıllık toplam enerji tüketiminin %10’undan, herhangi bir nihai enerji tüketimi alanında ise uygulanacak her bir enerji verimliliği önlemi için %20’sinden az olamaz.

c) Bina harici uygulama alanlarında idareye verilecek pay, tasarruf sağlanmaya başlanıldığı tarihten itibaren kalan sözleşme süresi boyunca yıllık sağlanan tasarrufun %10’undan az olamaz.

ç) Basit geri ödeme süresi 2 yılın altında olan enerji verimliliği önlemleri, enerji performans sözleşmesi kapsamında değerlendirilmez.

Etütler ve etüt raporu

MADDE 6 – (1) Enerji performans sözleşmesi uygulamak isteyen idareler, öncelikle etüt raporunu hazırlar veya ihale öncesinde tabi oldukları satın alma prosedürlerine uygun olarak hazırlatır. İdareler, etüt raporlarını etüt-proje sertifikalı personele sahip olması durumunda kendileri hazırlayabilir veya ilgili alanda Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine hazırlatabilir. Binalar için etüt raporları, Ek-1’de yer alan enerji verimliliği etüt raporu formatına uygun olarak hazırlanır. Bina harici sanayi, hizmet, tarım, ulaştırma, enerji ve benzeri uygulama alanları için hazırlanacak etüt raporlarında format üzerinde işin mahiyetine uygun değişiklikler ilgili idare tarafından yapılabilir.

(2) Etüt raporlarında, referans enerji tüketimi TS ISO 50006 standartlarına uygun olarak hesaplanır. İklim verileri, çalışma süreleri, kullanıcı/faydalanan sayıları, işletme parametreleri ve diğer ayarlamaya esas referans veriler belirlenir.

(3) Etüt raporlarında, referans enerji tüketiminin belirlenmesinde kullanılan veriler, ihale ilan tarihinden bir önceki yılı da içerecek şekilde tercihen geriye doğru en az ardışık 3 yılı kapsamalıdır.

İhaleye katılamayacak olanlar

MADDE 7 – (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

f) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

g) İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

(2) Bu maddedeki yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

 

Ayrıntılı Bilgi İçin tıklayınız.

15.04.2021