• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

BİRDEN ÇOK KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR

02.06.2021

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BİRDEN ÇOK KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNDE YER ALACAK GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNİN TEKNİK DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. Yardımcı kaynağı güneş enerjisi olacak şekilde “Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri” için yapılan önlisans başvuruları ile güneş kaynağı dışındaki kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansını haiz tesislerin ilgili santral sahaları içerisinde güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi (GES) kurularak “Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri”ne dönüştürülmesi yönündeki taleplerin teknik değerlendirmesi 30/06/2017 tarihli ve 30110 saylı Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 5 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilir.

2. Teknik değerlendirme, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen ve aşağıda yer alan belgeler dikkate alınarak yapılır.

a. GES’e ilişkin bilgi formu (Microsoft Excel formatında)

b. Ana kaynağa ait bilgi formu

c. Ana kaynağa ait önlisans/lisans belgesi

ç. Ana kaynak ile GES’e ait santral sahalarının sınırları, santral sahalarının sınırlarına ait köşe noktaları ile ardışık sıralı numaralarının belirtildiği ve elektronik ortamda hazırlanan vaziyet planı (genel görünüm)

d. Ana kaynak ile GES’e ait santral sahasının “.kml” uzantılı sayısal Google-Earth dosyası

3. Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesisleri’nde yer alan GES’ler için belirlenecek santral sahası birden fazla çokgenden oluşabilir. Başvurular kapsamında belirlenecek her bir çokgen, GES’in santral sahası olarak tanımlanır.

4. GES’e ait her bir santral sahasının sınırı boyunca oluşan tüm köşe noktaları birbirini takip eden sırada olacak şekilde numaralandırılır.

5. GES’e ait her bir santral sahasının “Santral Sahası Kurulu Güç Yoğunluğu (SSKGY)” değeri hesaplanır ve hesaplanan her bir değerin Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan ilgili asgari değeri sağlaması gerekir.

6. Birinci madde kapsamındaki talepler çerçevesinde GES için sunulan santral sahasının, ana kaynağa dayalı elektrik enerjisi üretim tesisine ait santral sahasının içerisinde olması zorunludur.

7. Güneş kaynağı dışındaki kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansını haiz tesislerin, ilgili santral sahaları içerisinde olacak şekilde GES kurularak “Birden Çok Kaynaklı Elektrik Üretim Tesislerine” dönüştürülmesi yönündeki talepler için söz konusu önlisans veya üretim lisansını haiz tesislerin ilgili santral sahaları Yönetmelik’te tanımlanan Kullanılamaz Alan olarak değerlendirilmez.

Kaynak: https://enerji.gov.tr/duyuru-detay?id=171

02.06.2021